Consult


Geen wachtlijst
Op dit moment heb ik geen wachtlijst en kunt u binnen 1 of 2 weken terecht.


Eerste consult

Een eerste consult duurt gemiddeld een uur. Hierin bespreken we natuurlijk uitgebreid de actuele klachten waarvoor u komt. Maar ook uw ziektegeschiedenis, medicijngebruik, uw levensloop, en gezondheid van familieleden nemen we door. 

Met al deze gegevens ga ik aan de slag. Ik stel geen diagnose, maar ik maak een vertaalslag van uw symptomen naar de homeopathische middelen. Hiervoor zal ik uw verhaal analyseren en onderverdelen in verschillende categorieën:

  • Erfelijkheid: wat heeft u meegekregen van voorouders en hoe laat zich dat in de symptomen zien.
  • Biografie: welke gebeurtenissen hebben in uw leven invloed gehad of in hoeverre beïnvloedende klachten uw leven. 
  • Uw levensstijl, medicijngebruik
  • Acute ziekten: welke ziekten heeft u doorgemaakt en hoe verlopen de acute ziekten
  • Chronische aandoeningen: welke symptomen ervaart u bijna continu. Misschien zijn ze ook al zo "gewoon" geworden.

Uiteindelijk kom ik tot een passend voorschrift. Vaak krijgt u meerdere middelen tegelijk, op verschillende categorieën. De middelen versterken elkaars werking waardoor het effect optimaal is. De flesjes samen met een uitgebreide gebruiksaanwijzing ontvangt u binnen enkele dagen. 

Vervolgconsult
Na 6 tot 8 weken komt u voor een vervolgconsult. We bespreken dan hoe het de afgelopen weken gegaan is en kijken of er nog andere opvallenheden zijn.

De intervallen tussen de consulten kunnen, afhankelijk van de klachten, steeds groter worden. Eerst naar een frequentie van ca. 1 x per 2 manden en later in de behandeling naar 1 x per 3 maanden. Ik zal de frequentie van consulten altijd in goed overleg met u bepalen. 

Tussen de consulten door ben ik via mail of telefoon goed bereikbaar voor vragen, problemen en overleg. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.


Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Uw privacy is gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat ik:

●        zeer zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

●        er voor zorg dat onbevoegden beslist geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

●        om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere   
          behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
●        voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
●        voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg.
●        een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn 
          administrateur, een factuur kan opstellen.
●        als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw
          toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

●        uw naam, adres en woonplaats
●        uw geboortedatum
●        de datum van de behandeling
●        een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopatisch consult
●        de kosten van het consult

 


Tuchtrecht en geschillencommissie 

Informatie over het klacht- en tuchtrecht vindt u op de klachtenpagina van de NVKH  https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh